Dodatek osłonowy – stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy przysługuje w 2022 pod warunkiem złożenia wniosku do 31-10-2022 r. przez gospodarstwo domowe, które jeszcze nie skorzystało z tego świadczenia.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy przysługuje w 2022 pod warunkiem złożenia wniosku do 31-10-2022 r. przez gospodarstwo domowe, które jeszcze nie skorzystało z tego świadczenia.

Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Rozwiązanie to, wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem Tarczy Antyinflacyjnej i realnym wsparciem dla naszych obywateli.

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost  cen energii i żywności.

pytania o odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 października 2022 roku
w GOPS Polanka Wielka ul. Kasztanowa 5.

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
2020 r. – w przypadku wniosku złożonego od 01-01-2022 r. do dnia 31-07-2022 r.
2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Zasada złotówka za złotówkę
Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania w przypadku ubiegania się o dodatek osłonowy
* W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej => DEKLARACJA DO POBRANIA)  świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać osobiście w GOPS w Polance Wielkiej ul. Kasztanowa 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu : 33/8488-019
Dokumenty do pobrania

Pobierz
WNIOSEK-DO-2022-Z-RODO-od-15-02-2022-r.Pobierz
oswiadczenie-pod-odpowiedzialnoscia-karna
PobierzCZESC-III-do-wniosku-dochody-nieopodatkowane-1
PobierzCZESC-IV-do-wniosku-dochody-z-gospodarstwa-rolnego
Pobierz
Klauzula informacyjna do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, Kierownik GOPS w Polance Wielkiej informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polance Wielkiej, 32-607, ul. Kasztanowa 5, reprezentowany przez Kierownika GOPS, adres e-mail: gops@polanka-wielka.pl tel.(33) 84 88 019.
W  sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail:
iod.gops@polanka-wielka.pl  lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt.1 powyżej z dopiskiem „ DANE OSOBOWE”.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora” na podstawie  art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w związku z art 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu uzyskania wypłaty dodatku osłonowego w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnienia, weryfikacji i realizacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcą danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań GOPS w Polance Wielkiej, mogą tez być podmioty przetwarzające na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna), z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, tj. przez okres 10 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania  danych w zakresie wymaganym przez administratora wiązać się będzie np. z brakiem możliwości rozpatrzenia czy złożenia wniosku.
Zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego wynikającego z art.14 ust.5 RODO wobec osób innych niż Wnioskodawca wskazany we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w nawiązaniu do art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) 
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Pinterest
Search for: